Master Class: Interpersonel kommunikation i strategisk networking

Kommunikationskompetencer har stor betydning for dine adfærdsmønstre og andres opfattelse af dig. Dine mål, værdier, hensigter og meget andet er med til at forme din personlige kommunikation – som ligeledes fortolkes af andre på baggrund af lige så mange og forskellige faktorer. Derfor er det er en udfordring at skabe sig et overblik over det indtryk, man giver og umuligt at have fuldstændig kontrol over det. Paul Watzlawick, som var en østrigsk-amerikansk psykolog, filosof og kommunikationsteoretiker, formulerede grundantagelsen ”One cannot not communicate”: al adfærd er en form for kommunikation – selv fraværet af handling har potentialet til at blive afkodet som værende et udtryk for noget.

Niels Brock afholder et årligt Master Class-forløb under temaet ’Innovation’ for deres studerende på innovationslinjen. For iværksættere er kommunikation helt afgørende for succes, idet kontakten til samarbejdspartnere, investorer og mulige jobs afhænger af de relationer, man skaber og indgår i – af ens netværk. Netværket, og hvordan man navigerer heri, er vigtigt for iværksættere, og vejene er brolagte med byggesten, der udgøres af de valg, man træffer og de interaktioner, man har med forskellige aktører.

Succesfuld kommunikation i netværkssammenhænge handler i høj grad om interpersonel kompetence – også kaldet menneskekendskab eller empati. Man skal kunne sætte sig i andres sted, forstå deres intentioner og mål og agere på baggrund deraf.

Som en del af førnævnte Master Class-forløb, faciliterede jeg en workshop med temaet ’Interpersonel kommunikation og Strategisk Networking’. Præsentationen blev indledt med etableringen af en teoretisk ramme, der sikrede en fælles terminologi og forståelse for netværksrelationer. Herefter fremlagde jeg en række eksempler fra min egen erfaring – både succesfulde og mindre gode. Med udgangspunkt i de rammer, der indledningsvist var præsenteret, havde vi en diskussion om emnet, hvor de studerende stillede spørgsmål og bød ind med egne observationer og nye perspektiver.

Som Anya Eskildsen fra Niels Brock skriver herunder, er netværkskompetencen essentiel i dagens konkurrencesamfund: Hvad enten det handler om kontakter til samarbejdspartnere som hos Niels Brock, vejen til det næste job, erhvervelsen af flere ressourcer i din virksomhed eller tilegnelsen af ny viden, handler det om personlige interaktioner og netværk.

Ring eller skriv, hvis du vil høre mere om oplægget eller tale om, hvordan din gruppe af studerende eller medarbejdere kan bruge netværkstankegangen.

Anya Eskildsen er administrerende direktør på Niels Brock og skrev følgende efter mit oplæg:

”I forbindelse med et forløb for innovationslinjen på Niels Brock var Sebastian fra StormConnect engageret til facilitering af en Master Class omhandlende interpersonel kommunikation og strategisk networking. Herigennem kunne han på overbevisende vis redegøre for dynamikker i og implikationer ved interpersonel kommunikation. Med sikker teoretisk indsigt og velfunderede refleksioner til situationer i praksis kunne han give eleverne brugbare input til, hvordan de bedst begår sig i nutidens konkurrencesamfund, hvor netværkskompetencen er altafgørende.

Sebastian evner at adressere de tilhørende alt efter niveau og kontekst, hvorfor jeg varmt kan anbefale hans indlæg til andre uddannelsesinstitutioner.”

Udtalelsen kan også findes på min Linkedin-profil.